ดูดวงออนไลน์ อ่านการ์ตูนออนไลน์ อ่านนิยายฟรี

บทสวดมนต์ข้ามปี 2566 ฉบับกะทัดรัด สวดง่าย ทำบุญข้ามคืน

สวดมนต์ข้ามปี

ปีใหม่ คาถาสวดมนต์ข้ามปี เสริมบุญบารมี ต้อนรับสิ่งดีๆ ด้วยกัน

เตรียมตัวต้อนรับสิ่งดีๆต้อนรับปีใหม่ด้วยการมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการดีกว่า

หลายคนมีความคิดว่าถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราจะสนุก ยิ้ม และหัวเราะไปตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเริ่มต้นอย่างสนุกสนาน ชีวิตในปี ของเราจะสนุกตลอดปี หรือสวดมนต์ข้ามปีด้วยความตั้งใจก็จะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่ที่ดีเช่นกัน

เอาเป็นว่าหากใครยังไม่มีแพลน หรือหยุดอยู่บ้านในช่วงปีใหม่ นี้ ไทยรัฐดูดวงชวนสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ ธันวาคม และได้รวมบทสวดมนต์ส่งท้ายปีตั้งแต่ต้นจนจบ ฉบับกระชับไม่ยาวมากที่สวดได้แน่นอน เริ่มต้นด้วยการบูชาพระรัตนตรัย…..

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกะเรนะ พุทนัม อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกะเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกะเรนะ สังฆะ อภิปูชะยามิ

กราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวะ พุทธัม ภะคะวันตัม อภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บูชาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( จบ)

รักษาศีล

ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาถา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุรเมรยัมมัจฉา ปมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชจะระณะสัมปันโน สุคโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัทธา เทวามะ นุสสานัง พุทธะภะคะวาตี

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก เอกะลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะ ปะติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
จิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามี
ยะทิธัม จัตตาริ ปูริสะยุกานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อะหุเนโย ปะหุเนโย ทัคคิเนโย อัญชะลิกะระนิโย

บทมหามงคลสูตร

อาเสวะนา จะพะลานัง ปัณฑิตะนันชะ เสวะนา
ปูชะชะปูชะนิยานัง เอธัมมัง ละมุตตะมัง

ปะฏิรูปาเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญตา
อัตตะมะปะนิธิ จะ เอตมังคะละมุตตะมัง

พาหุสัจจจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต
สุภาสิตาจะยะ วาจา เอธัมมังละมุตตะมัง

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะถารัสสะ สังฆะโห
อนากุลจะกัมมันตา เอธัมมังละมุตตะมัง

ธนันชา ธัมมจริยะ จะ ยะตะคะนันชะ สังฆะโห
อนาวัชชะนีกัมมะนี เอธัมมังละมุตตะมัง

อะระติ วิระติ ปะมะชะปะนะชะสัญญะโม
อัปปะมาโต จะ ธัมเมสุ เอธัมมังละมุตตะมัง

กะระโว จะนิวะโต จะสันตุตติ จะกตัญญูตา
กะเลนะ ธัมมะสะวันนัง เอธัมมังละมุตตะมัง

ขันติ จะ โสวจัสสะ สะมะนันชะทัสสานัง
กะลีนะธรรมศักดิ์ชา เอธัมมังคลา มุตตามัน

ตะโปชะ พราห์ม จริญชะ อะริยสัจจะทัสสะนัง
นิพพาน สัจจะกิริยะ จะ เอตทัมมังคะละมุตตามัน

พุทธัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ คัมปะติ
อโสกัณฑ์ วิรัชัง เขมัง เอธัมมังคลามุตตามัน

เอตถิสานิคาถาภาวนา สัพพะธัมมะปริชิตา
สัพพะธา โสตถิง คัจฉามิ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมะสันติ

พจนารถปริตร

(หายป่วย) สุขภาพแข็งแรงรับปีใหม่)
พจนฺโก สติสังคะโต ธัมมัง วิชโย ตถาคต
วิริยัมปิติปัสสัทธิ- โพธิจัง จะ ตถาปะเร
สะมาตุเปกขา โพชฌังคะ สัตเต สัพพะทัสสินา
มุนีนา สัมมาทัคคะตะ ภาวิตา พาหุลิกะ
สังวัตติ อภิญฺญา นิพฺพานฺยา ชะโบติยา
เอเตนะ สัคควัจเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะธา

เอกาสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานะชะกัสสปัง
กิเลน ทุกฺขิเต ติสฺวา โพชฌัง เก สัตตา เตเสย
เตชะตัง อภินันทะ ฐิตะวา โรกะ มุตจิง สุตังคเน
เอเตนะ สัคควัจเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะธา

เอคตะ ธัมมราชาปิ เกไลนะภิปิลิโต
จุนทัตเทเรนะ ทันเยวา ภะนะเปตตะวานะ สะถารัง
สัมโมทิฐิวา จะ อาปะทา ธัมมะ วุตตะสิ ทัสโส
เอเตนะ สัคควัจเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัปปาทา

ปะหินา เต จะ อะพะธา ทินนันนัง ปิมะเฮสินัง
มักคหะตะกิเลสะ วะ ปัตตานุปัตติธัมมาธัมมะ
เอเตนะ สัคควัจเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะธา

พุทธชัยมงคลคาถา

(ก้าวข้ามอุปสรรคทั้งปวง) พบความสำเร็จในปีใหม่)
พาหุง สหัสสะมะภินิมมิตาสาวุตันตัง
ครีเมกะลัง อุฏฐิกโรเสนะมะรัง
ทานาธิธัมมะวิธินา ชิตะวา มูนินโท
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิ

มะระติเรคัมภียุตชิทัสสัปปะติง
โขรัมภาณลวะกะมักคหะมัดทะยักขา
ขันติสุดาทันตะวิธินา ชิตะวา มูนินโท
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิ

นาฬิริงคชวรัง อติมัตถะพุทธัง
ตะวักกิ จักกะมะสะนิวะ สุธารุนันตัง
เมตตัมพุสกะวิธินา ชิตะวะ มูนินโท
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิ

อุคฆิตตงัคคะมาติหัตถาสุดารุนันตัง
ธะวันติโยชนาปะทัง คุลิมะละวันตัง
อิติปิสังคะตะมะโน ชิตะวา มูนินโท
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิ

กัตวานา กัตถะมุทะรัง อิวะกะบินิยะ
จินจะยะ ดุตตะวัจนัม จะนะกะยะมัชแช
สันตนะ โสมาวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิ

สัจจะ วิหาระ มาติสัชชะวะตะเกตุง
วะทา ภิโรปิตะมะนัง อติอันถะพุทธัง
ปัญญาปะฏิปะชะลิโต ชิตะวา มูนินโท
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิ

นันโทปนันทะ ภุชากัง วิพุทธัง มหิทธิง
พุทฺเตนะ เถรภุชาเกนะ ธมฺปายันโต
อิทธูปเทสะวิธินา ชิตะวา มูนินโท
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิ

ทุคคหะ ทิฏฐิภุชะเกนะ สุทัตถะ หัตถัง
พฺระหม่อง วิสุทธิ ชุติมิตฺถิภคภิธานัง
ญาณะคะตนะ วิธินา ชิตะวะ มุนินโท
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิ

เอตปิ พุทธชยะ มังคลา อัฏฐกถา
โย วาชาโน ทินนาทีน สะระเต มาตี
หิตตะวาเนกาวิวิธานิ ชุปัตตะวานิ
โมกขัย สุขัย อธิกาเมยะ นาโร สัปญฺโญ

แสดงความเมตตาต่อตัวเรา

อะหัง สุขิโต โหมิ – ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นิฏฺฐุโข โหมิ – ไม่มีความสุข
อาเวโร โฮมี – เป็นผู้ไม่มีความขุ่นเคืองใจ
อุปะโยปัชโช โหมิ – เป็นคนไม่ยุ่งเกี่ยวกัน.
อานิโกโฮมิ – เป็นผู้ไม่มีทุกข์
สุขิ อัตตานัง ปะริหะรามิ – รักษาตัวเองให้อยู่ในความสงบ

บทแห่งความเมตตา

สัพเพสัตตา สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนกัน มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งนั้น
โหนด Aver – มีความสุข อย่าเป็นศัตรูกัน
อุปายาปัจจะโน – มีความสุข ไม่เบียดเบียนกัน
แอนิกา โหนด – จงเป็นสุขอย่ามีโศกโศกศัลย์
สุขิอัตตะนังปะริหะรันตุ -ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์ภัยทั้งปวง

เสร็จแล้ว.